ALEKSANDRA WYRZYCKA KANCELARIA ADWOKACKA

Oferta

Formy współpracy

Klient indywidualny

Rozumiem, że największym problemem jest dla Ciebie Twój problem. Warto jednak usłyszeć o nim z innej perspektywy. Powierz mi swoją sprawę nie tracąc kontroli nad jej rozwiązaniem.

 • porady prawne
 • sporządzanie pism pozaprocesowych i procesowych
 • analiza i przygotowywanie umów
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • prowadzenie zleconych sprawy i reprezentacja Klienta przed Sądami oraz innymi instytucjami państwowymi

Obsługa prawna przedsiębiorców

Decydując się na stałą współpracę ze mną zdobędziesz wsparcie partnera na prawniczej ścieżce swojego biznesu.

 • porady prawne
 • kompleksowe doradztwo prawne
 • bieżące udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie pism pozaprocesowych i procesowych
 • analiza i przygotowywanie umów
 • przygotowywanie opinii prawnych
 • prowadzenie zleconych spraw wynikłych na tle prowadzonej działalności gospodarczej, w tym reprezentacja przed Sądami oraz innymi instytucjami państwowymi
 • pomoc przy rejestracji i wprowadzaniu zmian do Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych

Formy rozliczenia

Warunki mojego wynagrodzenia ustalimy klarownie przed rozpoczęciem współpracy, tak byś mógł podjąć świadomą decyzję również pod kątem finansowym. Przedstawię Ci indywidualną ofertę obejmującą proponowane formy rozliczenia.

Nie posługuje się sztywną ofertą usług, do których dopasowana jest ich cena. Każdorazowo moje wynagrodzenie dobierane jest adekwatnie do Twoich potrzeb i mojego nakładu pracy.

Jeśli rozważasz czy skontaktować się ze mną bo nie wiesz ile mogą kosztować moje usługi, pozwól mi zidentyfikować Twój problem oraz oszacować niezbędny do jego rozwiązania nakład pracy – jest to konsultacja bezpłatna. Wówczas zdecydujesz, czy jesteś w stanie pozwolić sobie na powierzenie mi swoich spraw, bez obaw o to, że poniesiesz koszty, które przekroczą Twoje oczekiwania lub możliwości.

Oferuję 3 warianty rozliczeń:

 1. Ryczałtowe z limitem godzin
 2. Godzinowe
 3. Projektowe

Obszary działalności

Moja praca sprowadza się przede wszystkim do tego, aby zaproponować Ci i wdrożyć najlepsze rozwiązanie Twojej sprawy. Nierzadko poszczególne dziedziny prawa przenikają się, dlatego nie ograniczam mojej działalności do jednej konkretnej.

Mam świadomość, że Klienci zgłaszający się do mnie o pomoc nie zawsze wiedzą jakiej konkretnej dziedziny dotyczy ich sprawa. Zdiagnozowanie tego problemu należy do mnie.

Jeżeli nie jesteś pewien czy zajmuję się kategorią spraw, która Ciebie dotyczy, opisz mi swoją sytuację, a ja postaram się niezwłocznie rozwiać Twoje wątpliwości.

Prawo Karne

Obrona i reprezentacja w postępowaniu karnym – przygotowawczym i sądowym, również w sprawach dotyczących przestępczości gospodarczej i w postępowaniu karnym skarbowym.

Prawo Cywilne

Reprezentacja w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, na etapie przedsądowym i w postępowaniu sądowym, a w szczególności w sprawach:
– o zapłatę,
– o zadośćuczynienie i odszkodowanie,
– o roszczenia wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
– o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy,
– o wydanie rzeczy,
– o naruszenie posiadania,
– o zasiedzenie,
– o rozgraniczenie,
– o ustanowienie i zniesienie służebności,
– o ustanowienie drogi koniecznej,
– o zniesienie współwłasności i podział majątku wspólnego,
– o zwrot lub odszkodowanie w związku z wywłaszczeniem nieruchomości,
– o ochronę dóbr osobowych,
– o opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu.

Postępowanie Egzekucyjne

Reprezentacja w postępowaniach dotyczących egzekucji należności, zarówno po stronie wierzyciela jaki po stronie dłużnika.

Prawo Rodzinne

Reprezentacja w sprawach o rozwód i podział majątku wspólnego po ustaniu majątkowej wspólności małżeńskiej, o separację, o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, o alimenty, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa, rozwiązanie przysposobienia.

Prawo Spadkowe

Reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i w sprawach o zachowek.

Prawo Administracyjne

Reprezentacja w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego przed organami administracji publicznej, jak również na etapie postępowania sądowego po wniesieniu skargi.

Prawo Korporacyjne

Reprezentacja w sprawach sądowych o wyłączenie wspólnika ze spółki, o rozwiązanie spółki, uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, stwierdzenie nieważności, o naprawienie szkody wyrządzonej spółce.

Prawo Gospodarcze

Bieżące doradztwo prawne oraz reprezentacja przedsiębiorców w szeroko pojętych sporach gospodarczych, zarówno na etapie przedsądowym jak i w toku postępowania sądowego.

Analiza i sporządzanie umów

Wykorzystywanych w obrocie cywilnoprawnym i gospodarczym.

Rejestrowanie spółek i dokonywanie zmian w KRS

Pomoc w rejestracji i składaniu wniosków oraz pism za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych.

Prawo Upadłościowe

Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach w przedmiocie upadłości oraz po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Prawo Pracy

Bieżące doradztwo dla pracodawców i reprezentacja w sporach sądowych zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy, w tym w szczególności w sprawach dotyczących roszczeń związanych z zakazem konkurencji, przywrócenia do pracy, odszkodowań za rozwiązanie umowy o pracę, odszkodowań za wypadek przy pracy, odszkodowań za szkodę wyrządzoną pracodawcy przez pracownika.

Prawo Ubezpieczeń Społecznych

Reprezentacja w sprawach dotyczących świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych zarówno na etapie postępowania przed organem rentowym jak i w postępowaniu sądowym.

Prawo bankowe

Reprezentacja w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (bankami), w tym dotyczących nieważności umów, między innymi również w tzw. „sprawach frankowych”.

Prawo autorskie

Reprezentacja w sprawach z zakresu osobistego i majątkowego prawa autorskiego zarówno na etapie przedsądowym jak i w postępowaniu sądowym.

Prawo własności przemysłowej

Reprezentacja w sprawach rejestracji i sporów dotyczących patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, nazw handlowych, znaków towarowych oraz w postępowaniach o zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Kancelaria Adwokacka w Olsztynie

Aleksandra Wyrzycka

Zapraszam