Sympozjum liturgiczne

26 kwietnia w naszym seminarium odbyło się sympozjum liturgiczne: Kapłaństwo i Liturgia; Astare coram Te et Tibi ministrare; w 40-lecie posługi wykładowcy WSD w Łomży ks. infułata dr. Jana Sołowianiuka.

Nasze spotkanie z liturgią rozpoczęło się Mszą Świętą w seminaryjnej kaplicy pod przewodnictwem Bp. Łomżyńskiego. W swoim słowie ks. bp. Janusz Stepnowski wspomniał o roli ks. infułata Jana Sołowianiuka w kształtowaniu się liturgii w naszej diecezji.  Następnie na auli Jana Pawła II przywitał zebranych Rektor WSD w Łomży ks. dr Jarosław Kotowski.

W pierwszej części sympozjum ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak przedstawił uczestnikom Dobrodziejstwa odnowy liturgicznej II Soboru Watykańskiego. Ks. dr hab. Bogusław Migut, prof. KUL zaprezentował temat Miejsca liturgii w teologii i formacji seminaryjnej.

Po krótkiej przerwie temat Liturgia w życiu kapłana przedstawił ks. dr Stanisław Hołodok. Ostatnim punktem sympozjum był Wdzięczny portret liturgisty ks. dr. Jana Sołowianiuka, który przybliżył ks. dr Paweł Nocko (czuwał on także nad przebiegiem sympozjum). Na zakończenie głos zabrał ks. infułat dr Jan Sołowianiuk i po podziękowaniu udzielił zebranym błogosławieństwa.