Wyższe Seminarium Duchowne
im. Papieża Jana Pawła II w Łomży

Zarząd i wykładowcy

Zarząd seminarium

Rektor – Ks. kan. dr Robert Bączek, od 2020 r.
Wicerektor – Ks. prał. dr Zbigniew Skuza, od 2011 r.

Prefekt:
Ks. dr Michał Cherubin, od 2016 r.

Ojciec duchowny:

Ks. kan. dr Adam Filipowicz, od 2015 r.
Ks. mgr lic. Wojciech Chudzik od 2021 r.

Dyrektor administracyjny
– Ks. mgr lic. Robert Śliwowski, od 2007 r.

PROWADZĄCY WYKŁADY I ĆWICZENIA W ROKU AKADEMICKIM 2023 / 2024

Ks. prof. UKSW dr hab. Przemysław ARTEMIUK, od 2010
wykłada: teologię fundamentalną i dogmatyczną, wstęp do teologii, ekumenizm, seminarium nauk z teologii, ćwicz. z teorii fundamentalnej, proseminarium.

Ks. kan. dr Robert BĄCZEK, od 2010
wykłada:
 teologię duchowości, prawo kanoniczne, ćwiczenia z prawa kanonicznego, technikę kancelaryjną, praktykę katechetyczną.

Pan  Rafał SWACZYNA od 2023

prowadzi: ćwiczenia z emisji głosu

Ks. dr Tomasz BORKOWSKI, od 2018

wykłada: egzegeza Starego Testamentu i Nowego Testamentu, ćwiczenia z Pisma Świętego Starego Testamentu, historia i geografia biblijna, seminarium nauk. z teologii biblijnej.

Ks. bp dr Tadeusz BRONAKOWSKI, od 1989
wykłada:
 wychowanie do trzeźwości

Pan prof. uczelni WSA dr hab. inż.  Andrzej BORUSIEWICZ, od 2023
wykłada:
 technologia informacyjna.

Ks. dr Michał CHERUBIN, od 2016

wykłada: etykę, bioetykę, teologię moralną ogólną, spowiednictwo, ćwicz. ze spowiednictwa, seminarium nauk. z teologii moralnej.

Ks. dr Mariusz CHMIELEWSKI, od 2009

wykłada: prawo kanoniczne, ćwiczenia z prawa kanonicznego.

Ks. kan. dr Jacek CZAPLICKI, od 2004
wykłada:
teologię pastoralną, ćwiczenia z teologii pastoralnej

Ks. mgr lic. Wojciech CHUDZIK, od 2021
wykłada: wprowadzenie w chrześcijaństwo, teologię duchowości

Pan mgr Paweł DUCHNOWSKI,
prowadzi:
ćwiczenia z W-F.

Ks. kan. dr Adam FILIPOWICZ, od 2006
wykłada:
patrologię, język łaciński.

Ks. kan. dr Zdzisław GOLAN, od 1990
wykłada:
psychologię ogólną, psychologię rozwojową, ćwiczenia z psychologii rozwojowej.

Ks. mgr lic. Tomasz GRABOWSKI, od 2012
wykłada:
historię sztuki kościelnej, konserwację zabytków.

Ks. dr. Tomasz GRALA, od 2021
wykłada: filozofię Boga, ćwicz. z metafizyki, ćwicz. z historii filozofii.

Ks. dr Zbigniew JANKOWSKI, od 2018
wykłada: język łaciński i grecki.

Pani mgr Katarzyna JASTRZĘBSKA, 0d 2020
wykłada: język angielski

Pan. mgr Paweł KOŁAKOWSKI, od 2009
wykłada:
problematykę uzależnień.

Ks. prał. dr Jarosław KOTOWSKI, od 2004
wykłada:
katechetykę, pedagogikę, ćwiczenia katechetyczne

Ks. kan. mgr lic. Jan KRUPKA, od 2011
wykłada:
 konwersatorium teologiczno-biblijne z języka angielskiego

Ks. kan. prof. UKSW dr hab. Józef Stanisław ŁUPIŃSKI, od 1997
wykłada:
historię Kościoła, ćwiczenia z historii Kościoła, historię Kościoła w Polsce.

Ks. prał. dr Wojciech NOWACKI, od 1992
wykłada:
teologię dogmatyczną, współczesne ruchy eklezjalne, ćwiczenia z teologii dogmatycznej.

Ks. dr Radosław Kubeł
wykłada: liturgikę, ćwiczenia z liturgiki.

Ks. mgr lic. Kazimierz OSTROWSKI, od 2012
wykłada:
śpiew i muzykę kościelną; prowadzi chór seminaryjny.

Ks. prał. prof. dr hab. Mieczysław OZOROWSKI, od 1995
wykłada:
teologię dogmatyczną, ćwiczenia z teologii dogmatycznej.

Ks. kan. dr Jan PIEŃKOSZ, od 2005
wykłada:
teologię moralną życia społecznego i osobistego, ćwiczenia z teologii moralnej

Ks. dr. Łukasz POLKOWSKI, od 2019

wykłada: logika, metodologia, filozofia przyrody, antropologia filozoficzna, teoria poznania, wstęp do filozofii, ćwiczenia z logiki i metodologii.

S. mgr Maria SIECZKA, od 2002
wykłada:
ćwiczenia z katechetyki.

Ks. prał. dr Zbigniew SKUZA, od 2009
wykłada:
 egzegezę Starego i Nowego Testamentu, wstęp do Pisma Świętego, ćwiczenia z Pisma Świętego Nowego i Starego Testamentu, język hebrajski, teologię biblijną, język włoski, koordynuje egzam. ex universa theologia.

Ks. kan. dr Jerzy SZYMOŁON, od 2001
wykłada:
psychologię pastoralną, psychologię religii.

Pani mgr Aleksandra ŚWIDERSKA, od 2023
wykłada:
język polski.

Ks. dr Dariusz TUŁOWIECKI, od 2007
wykłada:
socjologię parafii, katolicką naukę społeczną, ćwicz. z katolickiej nauki społecznej.

Ks. kan. dr Wojciech TUROWSKI, od 2006
wykłada:
homiletykę, ćwicz. z homiletyki.

Ks. dr Marcin WASIELEWSKI, od 2020

wykłada: prawo kanoniczne, ćwiczenia z prawa kanonicznego, prawo wyznaniowe

Pan prof. UKSW dr hab. Michał ZEMBRZUSKI, od 2011
wykłada:
metafizykę, historię filozofii, filozofię kultury, sztuki i techniki.

SPOWIEDNICY ALUMNÓW

Ks. mgr lic. Łukasz ANDRZEJCZYK, od 2019

PRACOWNICY BIBLIOTEKI

Barbara Karwowska, od 1998