Menu strony

Zarząd i wykładowcy

wsd05

Zarząd seminarium

Rektor – Ks. prał. dr Jarosław Kotowski, od 2012 r.
Wicerektor – Ks. prał. dr Zbigniew Skuza, od 2011 r.

Prefekt:
Ks. dr Michał Cherubin, od 2016 r.

Ojcowie duchowni:
Ks. kan. dr Robert Bączek, od 2012 r.

Ks. kan. dr Adam Filipowicz, od 2015 r.

Dyrektor administracyjny
– Ks. mgr lic. Robert Śliwowski, od 2007 r.

PROWADZĄCY WYKŁADY I ĆWICZENIA W WSD W ŁOMŻY W ROKU AKADEMICKIM 2018 / 2019

Ks. dr Przemysław ARTEMIUK, od 2010
wykłada: teologię fundamentalną, ćwiczenia z teologii fundamentalnej, teologię dogmatyczna

Ks. dr Sławomir BARTNICKI, od 2012

wykłada: religiologię, teologię ekumeniczną, proseminarium, teologię kapłaństwa

Ks. kan. dr Robert BĄCZEK, od 2010
wykłada:
teologię duchowości, prawo kanoniczne, ćwiczenia z prawa kanonicznego

Ks. prał. prof. UKSW dr hab. Stanisław BIAŁY, od 2000
wykłada:
teologię moralną życia osobistego, ćwiczenia z teologii moralnej.

Ks. prał. dr Ireneusz BORAWSKI, od 1991
wykłada:
ćwiczenia sądowe.

Ks. bp dr Tadeusz BRONAKOWSKI, od 1989
wykłada:
prawo kanoniczne,  prawo wyznaniowe, wychowanie do trzeźwości, technikę kancelaryjną.

Ks. mgr lic. Jerzy BRZEZIŃSKI, od 2009
wykłada:
filozofię Boga, ćwiczenia z metafizyki i historii filozofii.

Ks. dr Michał CHERUBIN, od 2016

wykłada: etykę, bioetykę i teologię moralną

Ks. dr Mariusz CHMIELEWSKI, od 2009

wykłada: ćwiczenia z prawa kanonicznego.

Ks. kan. dr Jacek CZAPLICKI, od 2004
wykłada:
teologię pastoralną.

Pan mgr Paweł DUCHNOWSKI,
prowadzi:
ćwiczenia z W-F.

Ks. kan. dr Adam FILIPOWICZ, od 2006
wykłada:
patrologię, lektor języka łacińskiego.

Pani dr Małgorzata FRĄCKIEWICZ, od 2013
wykłada:
język polski, fonetykę

Ks. kan. dr Zdzisław GOLAN, od 1990
wykłada:
psychologię ogólną, psychologię religii, psychologię rozwojową.

Ks. mgr lic. Tomasz GRABOWSKI, od 2012
wykłada:
historię sztuki kościelnej, konserwację zabytków.

Ks. kan. dr Marian JAMIOŁKOWSKI, od 1998
wykłada:
teologię pastoralną.

Ks. dr Zbigniew JANKOWSKI, od 2018                                                                                                              wykłada: język łaciński i grecki.

Pan. mgr Paweł KOŁAKOWSKI, od 2009
wykłada:
problematykę uzależnień.

Ks. prał. dr Jarosław KOTOWSKI, od 2004
wykłada:
katechetykę, pedagogikę, wprowadzenie w chrześcijaństwo

Ks. kan. mgr lic. Jan KRUPKA, od 2011
wykłada:
lektor języka angielskiego.

Ks. dr Radosław KUBEŁ, od 2011
wykłada:
liturgikę.

S. mgr Zofia LONT, od 2009
wykłada:
lektor języka włoskiego.

Ks. kan. prof. UKSW dr hab. Józef Stanisław ŁUPIŃSKI, od 1997
wykłada:
historię Kościoła, konwersatorium z historii Kościoła.

Ks. prał. prof. AP dr hab. Stanisław ŁUPIŃSKI, od 1989
wykłada:
prawo kanoniczne, seminarium z prawa kanonicznego.
Ks. prof. UKSW dr hab Andrzej NAJDA, od 2004
wykłada:
Stary Testament, Nowy Testament, seminarium naukowe z Nowego Testamentu.

Ks. prał. dr Wojciech NOWACKI, od 1992
wykłada:
teologię dogmatyczną, współczesne ruchy eklezjalne, ćwiczenia z teologii dogmatycznej.

Ks. dr Paweł NOCKO                                                                                                                                                    wykłada: liturgikę.

Ks. prał. dr Jan OKUŁA, od 1995
wykłada:
spowiednictwo, teologię duchowości, ćwiczenia ze spowiednictwa.

Ks. prał. dr Czesław OLEKSY, od 1981
wykłada:
logikę, metodologię nauk.

Ks. mgr lic. Kazimierz OSTROWSKI, od 2012
wykłada:
śpiew i muzykę kościelną; prowadzi chór seminaryjny, śpiew ogólny.

Ks. prał. prof. dr hab. Mieczysław OZOROWSKI, od 1995
wykłada:
teologię dogmatyczną, ćwiczenia z teologii dogmatycznej, seminarium naukowe z teologii dogmatycznej.

Ks. kan. dr Jan PIEŃKOSZ, od 2005
wykłada:
teologię moralną życia społecznego.

S. mgr Maria SIECZKA, od 2002
wykłada:
ćwiczenia z katechetyki.

Ks. kan. prof. dr hab. Marek SKIERKOWSKI, od 1999
wykłada:
wstęp do teologii.

Ks. kan. dr Antoni SKOWROŃSKI                                                                                                                   wykłada: wstęp do filozofii, teoria poznania, antropologia filozoficzna, filozofia przyrody.

Ks. prał. dr Zbigniew SKUZA, od 2009
wykłada:
Nowy Testament, Stary Testament, wstęp do Pisma Świętego, ćwiczenia
z Nowego Testamentu, lektor języka hebrajskiego.

Ks. bp dr Stanisław STEFANEK, od 2008
wykłada:
teologię małżeństwa i rodziny.

Ks. kan. dr Jerzy SZYMOŁON, od 2001
wykłada:
psychologię pastoralną.

Ks. dr Dariusz TUŁOWIECKI, od 2007
wykłada:
socjologię parafii, katolicką naukę społeczną.

Ks. kan. dr Wojciech TUROWSKI, od 2006
wykłada:
homiletykę, ćwiczenia z homiletyki i ćwiczenia z retoryki.

Pan dr Michał ZEMBRZUSKI, od 2011
wykłada:
metafizykę, historię filozofii.